VEDTÆGTER FOR RINGE FRIMÆRKEKLUB

 VEDTÆGTER FOR RINGE FRIMÆRKEKLUB

 

1).  Navn og hjemsted

Foreningens navn er Ringe Frimærkeklub. Klubben er stiftet den 11. oktober 1965.

Klubbens hjemsted er Faaborg-Midtfyn kommune.

2).  Formål

Klubben har til formål at fremme interessen for og kendskabet til filatelien, frimærker, posthistorie samt tilknyttede områder.

Klubben er medlem af Danmarks Filatelist Forbund (DFF) og Samarbejdende Frimærke Klubber (SFK).

3).  Medlemskab

Klubben optager medlemmer over 18 år.

Klubben afholder møde hver 14. dag i perioden august/september – april/maj.

Medlemsskab tegnes for et år ad gangen. Medlemsskabet kan være enten kategori A eller B (B medlemskab forudsætter A medlemskab i anden DFF klub). Endvidere kan ægtefæller optages som kategori C medlem. Såfremt indmeldelse sker i løbet af året, fastsætter bestyrelsen kontingentets størrelse.

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på det årlige ordinære årsmøde. Kontingentbetaling dækker perioden 1/7-30/6.

Kontingentet tillægges medlemmets andel af kontingent til SFK samt DFF. Disse kontingenter fastsættes på henholdsvis SFK’s og DFF’s generalforsamlinger.

I kontingentet er indeholdt betaling for SFK-posten og for A-kontingent også DFT.

Ved kontingentrestance kan medlemsskabet slettes af bestyrelsen.

Udmeldelse sker skriftligt til formanden senest den 1. juni.

Såfremt DFF eller SFK ændrer medlemskategorier, kontingenter eller andre forhold, som kræver ændring af klubbens vedtægter, så kan disse ændringer umiddelbart indskrives i vedtægterne.

4).  Årsmøde

Årsmødet er klubbens højeste myndighed.

Ordinært årsmøde holdes hvert år i april måned.

Kun foreningens medlemmer har adgang til årsmødet, medmindre andet besluttes ved årsmødets start.

Indkaldelse til årsmødet sker skriftligt med mindst 14 dages varsel til medlemmerne ved udsendelse af dagsorden og regnskab.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes til formanden senest 7 dage før årsmødet afholdes.

Dagsordenen for det ordinære årsmøde er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af klubbens reviderede regnskab
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens budget
 5. Fastlæggelse af kontingent for A, B, og C

medlemskab

 1. Indkomne forslag
 2. Valg af formand
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 4. Valg af suppleant
 5. Valg af revisor
 6. Valg af revisorsuppleant
 7. Eventuelt

5).  Afstemningsregler

På årsmødet har hvert medlem én stemme. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt repræsentere ét andet medlem.

Valg og beslutninger på årsmødet træffes ved simpelt stemmeflertal.

Vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de mødte medlemmer stemmer for forslaget.

Beslutning om klubbens opløsning kan kun finde sted, når det på to med tre ugers mellemrum afholdte årsmøder er vedtaget med 3/4 af de mødte medlemmers stemmer.

6).  Ekstraordinært årsmøde

Ekstraordinært årsmøde holdes, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt eller hvis 1/3 af medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom.

Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde med angivelse af dagsorden skal ske med 7 dages varsel, og det ekstraordinære årsmøde skal holdes senest 4 uger efter, at der er anmodet herom.

7).  Valg af personer

Formanden vælges på årsmødet for 2 år ad gangen på ulige år.

Der vælges minimum 1 bestyrelsesmedlem på ulige år og minimum 2 på lige år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Der vælges 1-2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.

Revisorer vælges for 2 år. Én på ulige år og én på lige år.

Der vælges 1 revisorsuppleant hvert år.

8).  Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller når 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede.

Beslutningerne træffes ved simpelt stemmeflertal. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

Suppleanter kan – uden stemmeret – deltage i bestyrelsens møder.

9).  Tegningsforhold

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formand eller kasserer.

10). Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.

Årsregnskabet revideres af 2 revisorer valgt på årsmødet.

11). Klubbens opløsning

Hvis klubben opløses, træffer årsmødet beslutning om anvendelse af klubbens formue, der overdrages til SFK, DFF eller anden filatelistisk forening.

12). Bibliotek

Klubben råder over et bibliotek bestående af filatelistisk litteratur og apparatur. Klubbens medlemmer kan låne materialet med hjem, dog skal materialet være til rådighed på mødeaftenerne.

Bestyrelsen drager omsorg for at der vælges et medlem til at passe biblioteket.

13). Juniorklub

Personer under 18 år, der ønsker optagelse i en frimærkeklub, henvises til nærmeste juniorklub alternativt til DFF. Personer under 18 år kan deltage i Ringe Frimærkeklubs møder, hvis barnets forældre bekræfter dette.

14). Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft den 5. april 2017 og træder i stedet for de hidtil gældende.

således vedtaget på årsmødet den 5. april 2017.